ห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ

ไทย English

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-0720